អគ្គនាយកដ្ឋានភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន

What's News

Latest Top Stories


Law

The Law on Public-Private Partner- ships adopted by the National Assemly on 25 October 2021 at its 6th plenary session of the 6th mandate...

View All

Standard Operating Procedures

The draft SOP Volume II - Guidelines for Project Identification...

View All

Meetings

The Inter-Ministerial Meeting on      the Draft SOP Volume III - Procurement Manual...

View All

Training

The Ministry of Economy and Finance (MEF) collaborates with the Asian Development Bank (ADB) to coordinate an intensive training program to strengthen Public Private Partnership expertise...

View All